Ferientermine

Schulautonome Tage

  • Freitag, 9. Dezember 2022
  • Montag, 20. März 2023
  • Freitag, 19. Mai 2023
  • Freitag, 9. Juni 2023

Ferientermine

Download der Ferientermine als PDF

Terminliste